นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการของบริษัทเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก