นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีการพัฒนาสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจต่อบริษัท และเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเป็นผู้บุกเบิกการนำเศษถุงพลาสติกที่เหลือจากการผลิตมา Recycle โดยการทำเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าได้อีกครั้ง และ บริษัทยังพัฒนาเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าด้วยพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable/Compostable) และยังขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ไปยังถ้วยกระดาษเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพ (Biodegradable/Compostable paper cup) ที่สามารถย่อยสลายได้เช่นกัน ) ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถตอบสนองต่อแนวโน้มของตลาดที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)