Skip to main content

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา การแพทย์ ศาสนา และการสาธารณประโยชน์อื่นๆ

pop up AGM 2024

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กด

Invitation for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders click