นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา การแพทย์ ศาสนา และการสาธารณประโยชน์อื่นๆ

TPBI Suntainability Investment 2021