ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์

(+66) 02 429 0354 - 7

ข่าวอัพเดท

รายงานผลประกอบการ (ฉบับย่อ)

รายงานผลประกอบการ (ฉบับย่อ)

รายงานประจำปี

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

# Title Size Date added Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 944.18 KB 2563-05-07 Download Preview
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 29.87 MB 2563-03-24 Download Preview
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 343.91 KB 2562-10-11 Download Preview
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2563 239.12 KB 2562-10-11 Download Preview
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 245.24 KB 2562-10-11 Download Preview
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 7.39 MB 2562-03-22 Download Preview
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2561 1.82 MB 2561-11-30 Download Preview
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2561 7.90 MB 2561-11-02 Download Preview
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 399.49 KB 2561-09-27 Download Preview
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2562 217.86 KB 2561-09-27 Download Preview
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TPBI ประจำปี 2562 216.02 KB 2561-09-27 Download Preview
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1.79 MB 2561-05-09 Download Preview
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 1.12 MB 2561-05-14 Download Preview
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 4.61 MB 2561-04-28 Download Preview
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 267.76 KB 2560-09-29 Download Preview
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2561 217.86 KB 2560-09-29 Download Preview
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TPBI ประจำปี 2561 216.02 KB 2560-09-29 Download Preview
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 701.55 KB 2560-05-08 Download Preview
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 1.77 MB 2560-03-31 Download Preview

 • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563

  ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
  1. นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล58,708,00014.08
  2. นาย วิชัย บริสุทธนะกุล58,509,40014.04
  3. นาย กมล บริสุทธนะกุล33,486,7008.03
  4. นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล33,454,2008.02
  5. นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล33,369,2008.00
  6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว21,095,0005.06
  7. นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์19,610,0004.70
  8. นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล19,515,2004.68
  9. นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล19,515,2004.68
  10. บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด9,680,6002.32

 • ผู้ถือหุ้นรายย่อย

  ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562

  จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
  เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

  1,727

  31.57

  หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

 • ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 ประเภท : XM

  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

  1,608

  99.35

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ และบริษัทยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะนักลงทุนและเจ้าของบริษัท ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทจึงกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
 • นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

  บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปีหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับเงินสดและสภาพคล่องที่มีอยู่ในปัจจุบัน กระแสเงินสดในอนาคต ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน โครงสร้างทางการเงิน แผนการดำเนินงานในอนาคต และความต้องการในการใช้เงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนเงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทและและบริษัทย่อยผูกพันอยู่ รวมทั้งความจำเป็นและข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะนำมาประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นการจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น

  ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

  (นายบรรจง จิตต์แจ้ง)
  ประธานกรรมการบริษัท
  บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

 • นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

  ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น จะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะทำการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคราวถัดไป

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

  (นายบรรจง จิตต์แจ้ง)
  ประธานกรรมการบริษัท
  บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

ปีวันที่ขึ้นเครื่องหมายวันที่จ่ายปันผลเงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)กำไรสุทธิต่อหุ้นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2562--0.00(0.08)0.00
2561--0.00(0.36)0.00-
256008/05/256125/05/25610.400.4438.468.16
255903/05/256022/05/25600.601.0257.69-
255830/05/255910/06/25590.541.0451.92-

* Calculated by using the yearly average closing price

ข้อมูลนักวิเคราะห์

Seminar Packaging trend 2021 resize 01 03