Total
Packaging
Solution

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร

(+66) 02 429 0354 - 7

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้นำในการผลิตและบรรจุภัณฑ์
พลาสติกในประเทศไทย

สารจากประธาน

             ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมรอบตัว ภาครัฐและเอกชนจึงเริ่มมีการรณรงค์ให้ประชาชนเลิกใช้ถุงพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวในประเทศไทยอย่างจริงจัง คณะกรรมการจึงร่วมพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการปรับเปลี่ยนไปสู่บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

TPBI ผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจรระดับโลกที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ตระหนักถึงความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformation ปรับเปลี่ยนธุรกิจ ตั้งแต่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดีขึ้น  TPBI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ลดของเสีย ในกระบวนการผลิต เสริมกำลังผลิตถุงพลาสติกใช้ซ้ำได้ ทดแทนผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกประเภทหูหิ้วชนิดใช้ครั้งเดียว เป็นไปตามแนวโน้มในตลาดโลก จนในปัจจุบันปริมาณคำสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ในกลุ่ม Transformation เพิ่มขึ้นและชดเชยผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกประเภทหูหิ้วใช้ครั้งเดียวได้ดีขึ้นตามลำดับ

             ในปี 2562 โครงการ วน ภายใต้การดำเนินงานของ TPBI ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อตัวขึ้นเพื่อรับเศษพลาสติกสะอาดที่ผ่านการใช้งานแล้วจากผู้บริโภคมา Recycle เพื่อนำพลาสติกเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ ถือเป็นโครงการที่ตอบโจทย์เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานที่ยั่งยืน มีการเติบโตและได้รับการตอบรับอย่างดีมาก ทั้งรับเศษพลาสติกทางไปรษณีย์ และจากจุดรับต่าง ๆ ของโครงการซึ่งในปัจจุบันมีมากถึง 126 จุด ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด และยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน คาดว่าจะสามารถขยายโครงการได้ต่อไปอีกในอนาคต โครงการวนเป็นหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิตอย่าง TPBI ได้เป็นอย่างดี นอกจากโครงการวนแล้วนั้น TPBI ยังเริ่มเปิดดำเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการผลิตจริงในปี 2563 เป็นต้นไป    

             จากแนวโน้มธุรกิจตั้งแต่ปลายปี 2562 เห็นได้ชัดว่าการติดตาม ดูแล และความใส่ใจของทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ ธุรกิจของ TPBI ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปและนำพาองค์กรให้เติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

บรรจง จิตต์แจ้ง 
ประธานกรรมการ บมจ.ทีพีบีไอ

คณะกรรมการบริษัท

นายบรรจง
จิตต์แจ้ง

ประธานกรรมการ  / 
กรรมการอิสระ

นายธันวา
เลาหศิริวงศ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายกฤษณ์
พันธ์รัตนมาลา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

นายปริญญา
ศนิวารวรุณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

นายสมศักดิ์
บริสุทธนะกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

นายวิชัย
บริสุทธนะกุล

กรรมการ

นายกมล
บริสุทธนะกุล

กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายศักดิ์สิทธิ์
บริสุทธนะกุล

กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Flexibles)

นายสิทธิชัย
บริสุทธนะกุล

กรรมการ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables)

เลขานุการบริษัท

นางสาวดวงพร วงษ์ทัพ
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 30 ปี 2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 63 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Advances for Corporate Secretaries (ACS) รุ่นที่ 1 ปี 2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
  • 2557 – ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท / ตัวแทนฝ่ายบริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
  • 2556 – ปัจจุบัน : หัวหน้าหน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
  • 2549 – 2557 : เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและข้อมูล บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

Seminar Packaging trend 2021 resize 01 03