Total
Packaging
Solution

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร

(+66) 02 429 0354 - 7

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิตและบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย

สารจากประธาน

     ในปีที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ท้าทายยิ่งต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก ทั้งจากการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงและยืดเยื้อ คณะกรรมการจึงร่วมพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารจัดการเชิงรุก ปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับวิกฤตการณ์ ติดตามสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างต่อเนื่องและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

     ในปี 2564 บริษัทได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบและวิกฤตด้านการเดินเรือของโลก ที่ทำให้การขนส่งสินค้าไม่ได้ตามกำหนดทั้งราคาค่าขนส่งเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นในปี 2564 บริษัทยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้รับกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วในระยะที่ผ่านมา บริษัทจึงมุ่งสร้างความแข็งแรงจากภายในองค์กร โดยมีการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในหลายตำแหน่ง อีกทั้งยังปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาระบบควบคุมภายใน และกระบวนการภายใน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย และมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิต

     นอกจากการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่หลากหลายแล้วนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังเริ่มดำเนินการผลิตถุงซิป เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจรทั้งบรรจุภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์กระดาษที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็วและยังเป็นการส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญเรื่องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทมีบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลายประเภทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เช่น ถุงใช้ซ้ำ, ถุงย่อยสลายได้ทางชีวภาพ, Mono Material เป็นต้น

      โครงการ “วน” ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อรับพลาสติกสะอาดที่ผ่านการใช้งานแล้วจากผู้บริโภคมารีไซเคิล และนำพลาสติกเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ ถือเป็นโครงการที่ตอบโจทย์เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานที่ยั่งยืน แม้ในปีที่ผ่านมาโครงการมีการชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค ทั้งการรับเศษพลาสติกจากทางไปรษณีย์และจากจุดรับต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งในปัจจุบันมีมากถึง 434 จุด ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

   บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถรับมือกับความท้าทายจากปัจจัยภายนอก พร้อมทั้งสร้างโอกาสเพื่อการก้าวสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงและยั่งยืน และบริษัทใคร่ขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างเต็มที่จากทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยทำให้ธุรกิจของบริษัทก้าวผ่านวิกฤตและเดินไปข้างหน้า เพื่อรองรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสามารถนำพาองค์กรให้เติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคง                                                                                                                                          บรรจง จิตต์แจ้ง
ประธานกรรมการ บมจ.ทีพีบีไอ

                                                                                                                                                             

คณะกรรมการบริษัท

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

นายบรรจง
จิตต์แจ้ง

ประธานกรรมการ  / 
กรรมการอิสระ

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

นายธันวา
เลาหศิริวงศ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

นายกฤษณ์
พันธ์รัตนมาลา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

นายปริญญา
ศนิวารวรุณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล

นายสมศักดิ์
บริสุทธนะกุล

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

นางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ

นางสาวชมัยพร
เอื้อไพโรจน์กิจ

กรรมการ / 
กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวิชัย บริสุทธนะกุล

นายวิชัย
บริสุทธนะกุล

กรรมการ

นายกมล บริสุทธนะกุล

นายกมล
บริสุทธนะกุล

กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล

นายศักดิ์สิทธิ์
บริสุทธนะกุล

กรรมการ /
กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Flexibles)

นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล

นายสิทธิชัย
บริสุทธนะกุล

กรรมการ / 
กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables)

เลขานุการบริษัท

นางสาวดวงพร วงษ์ทัพ
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 30 ปี 2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 63 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advances for Corporate Secretaries (ACS) รุ่นที่ 1 ปี 2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร S01-S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) รุ่นที่ 3/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร S04 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk and Materiality Analysis)
  รุ่นที่ 2/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร S05 : การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation & Data Management)
  รุ่นที่ 2/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร EC01 : Sustainable Supply Chain Management รุ่นที่ 1 /2563 (สำหรับบจ.ในกลุ่ม AGRO / RESOURC / INDUS / CONSUMP) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2557 – ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท / ตัวแทนฝ่ายบริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน : หัวหน้าหน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – 2557 : เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและข้อมูล บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

TPBI setawards 2022