Total
Packaging
Solution

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร

(+66) 02 429 0354 - 7

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิตและบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย

สารจากประธาน

ในปี 2563 การปรับเปลี่ยนธุรกิจของ TPBI ตลอดช่วง 2-3 ปีในรอบปีที่ผ่านมา โลกต้องเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งจากการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก คณะกรรมการจึงร่วมพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงนโยบายด้านความยั่งยืน และติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

ที่ผ่านมาเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้น ทั้งการขยายคลังสินค้าและการปรับปรุงสายการผลิตที่โรงงานระยอง การขยายกำลังการผลิตของบริษัท T.A.K. การปรับปรุงโรงงาน TPBIMS ในประเทศเมียนมา และการขยายกำลังการผลิตของโรงงานผลิตถุงกระดาษที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีส่วนสำคัญมาจากการจัดระบบการควบคุมภายในที่ดีขึ้นของ TPBI และบริษัทในเครือที่มีแนวโน้มที่ดี จึงทำให้ภาพรวมของบริษัทเริ่มฟื้นตัวและโดยรวมมีผลประกอบการที่ดีขึ้นตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

โครงการ “วน” ภายใต้การดำเนินงานของ TPBI ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อตัวขึ้นเพื่อรับพลาสติกสะอาดที่ผ่านการใช้งานแล้วจากผู้บริโภคมารีไซเคิล และนำพลาสติกเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ ถือเป็นโครงการที่ตอบโจทย์เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานที่ยั่งยืน มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและได้รับการตอบรับอย่างดีมาก ทั้งการรับเศษพลาสติกจากทางไปรษณีย์และจากจุดรับต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งในปัจจุบันมีมากถึง 376 จุด ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ง TPBI คาดว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลให้โครงการสามารถขยายตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป จะเห็นได้ว่า โครงการ วน เป็นหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้ผลิตอย่าง TPBI ได้เป็นอย่างดี  

นอกจากการเพิ่มศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์พลาสติกที่หลากหลายแล้วนั้น TPBI ยังมีแผนที่จะเริ่มดำเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรทั้งบรรจุภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์กระดาษ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว และยังเป็นการส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่เน้นเรื่องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย     

จากแนวโน้มธุรกิจในปลายปี 2563 เห็นได้ชัดว่าการได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จาก ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน คู่ค้าและลูกค้า ฯลฯ ทำให้ธุรกิจของ TPBI ก้าวผ่านวิกฤตและเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคง

 

                                                                                                                                                         บรรจง จิตต์แจ้ง
ประธานกรรมการ บมจ.ทีพีบีไอ

                                                                                                                                                             

คณะกรรมการบริษัท

นายบรรจง
จิตต์แจ้ง

ประธานกรรมการ  / 
กรรมการอิสระ

นายธันวา
เลาหศิริวงศ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายกฤษณ์
พันธ์รัตนมาลา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

นายปริญญา
ศนิวารวรุณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

นายสมศักดิ์
บริสุทธนะกุล

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

นางสาวชมัยพร
เอื้อไพโรจน์กิจ

กรรมการ / 
กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวิชัย
บริสุทธนะกุล

กรรมการ

นายกมล
บริสุทธนะกุล

กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายศักดิ์สิทธิ์
บริสุทธนะกุล

กรรมการ /
กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Flexibles)

นายสิทธิชัย
บริสุทธนะกุล

กรรมการ / 
กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables)

เลขานุการบริษัท

นางสาวดวงพร วงษ์ทัพ
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 30 ปี 2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 63 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advances for Corporate Secretaries (ACS) รุ่นที่ 1 ปี 2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร S01-S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) รุ่นที่ 3/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร S04 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk and Materiality Analysis)
  รุ่นที่ 2/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร S05 : การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation & Data Management)
  รุ่นที่ 2/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร EC01 : Sustainable Supply Chain Management รุ่นที่ 1 /2563 (สำหรับบจ.ในกลุ่ม AGRO / RESOURC / INDUS / CONSUMP) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2557 – ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท / ตัวแทนฝ่ายบริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน : หัวหน้าหน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – 2557 : เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและข้อมูล บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)