บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔

1

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารให้มีความเหมาะสม สวยงาม เป็นระเบียบเอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔

 

 

Seminar Packaging trend 2021 resize 01 03