ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

               บริษัทประเมินและจัดลำดับประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกให้ความสำคัญ และพิจารณาร่วมกับปัจจัยความเสี่ยงและประเด็นความยั่งยืนของบริษัทตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งนี้ในปี 2563 มีประเด็นที่มีความสำคัญทั้งสิ้น 11 เรื่อง ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก รายงานความยั่งยืนปี 2563

TPBI Suntainability Investment 2021