ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

               บริษัทประเมินและจัดลำดับประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกให้ความสำคัญ และพิจารณาร่วมกับปัจจัยความเสี่ยงและประเด็นความยั่งยืนของบริษัทตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งนี้ ในปี 2564 มีประเด็นที่มีความสำคัญทั้งสิ้น 8 เรื่องที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม

TPBI setawards 2022