ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของ TPBI 
(Materiality Topic of TPBI)

Corperate Governance

Eco Innotech

Eco Innotech

Supply chain management

Supply Chain Management

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

Risk Management

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Climate Change

Circular Economy implementation

Circular Economy Implementation

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

Environmental Management

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Safety Health and Environment

การพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

Sustainable People Development

 • Corperate Governance

 • Eco Innotech

  Eco Innotech

 • Supply chain management

  Supply Chain Management

 • การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

  Risk Management

 • การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  Climate Change

 • Circular Economy implementation

  Circular Economy Implementation

 • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

  Environmental Management

 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  Safety Health and Environment

 • การพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

  Sustainable People Development

 บริษัทได้ทบทวนนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นความยั่งยืนในปัจจุบันและในอนาคตอย่างรอบด้าน โดยพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัทและธุรกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging risk) รวมถึงแนวโน้มด้านความยั่งยืนของโลก โดยครอบคลุมประเด็นความยั่งยืนทุกมิติทั้งสิ่งแวดล้อม  สังคม และธรรมาภิบาล  ดังนี้

 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corperate Governance)
 • Eco Innotech
 • การจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน (Supply chain management)
 • การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ (Risk management)
 • การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)
 • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental management)
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety, Health and Environment)
 • Circular Economy implementation
 • การพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน (Sustainable people development)