TPBI กับความยั่งยืน

                 บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นช่องทางในการแสดงความมุ่งมั่นต่อการสื่อสารกลยุทธ์ กระบวนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในประเด็นที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในรอบปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อีกทั้งส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงการริเริ่มดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงเปิดโอกาสให้บริษัทได้พัฒนาการบูรณาการอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เกี่ยวกับแนวทางความยั่งยืน วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

                  การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้บริษัทได้มีการสื่อสาร และทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เป็นกรอบในการกำหนดประเด็นสำคัญในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท และส่งผลให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ครบทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้เสียในรายงานฉบับนี้ เป็นการดำเนินงานตลอดปี 2563 ที่บริษัทจำแนกผู้มีส่วนได้เสียเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 

 • พนักงาน

  เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อตอบสนองประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
   
  • เข้าใจความต้องการของพนักงานและอำนวยความสะดวก เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข รวมถึงส่งเสริม การพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
  • สื่อสารทิศทางและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานรับทราบความเคลื่อนไหวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • มีสวัสดิการ และค่าตอบแทนต่างๆ ที่เป็นธรรม รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและได้รับการดูแลด้าน อาชีวอนามัย ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
   
  • สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้แนวโน้มและเรื่องใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
  • จัดทำช่องทางให้พนักงานเสนอข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และความคาดหวังต่อผู้บริหารได้โดยตรง
  • กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (Town hall) 1 ครั้ง/เดือน
  • ดูแลเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • จัดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานอย่างครบถ้วน
  • ระบบ ErsLeave อำนวยความสะดวกให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น
  • การประเมิน 360 องศาเพื่อความยุติธรรม และครอบคลุมสำหรับการประเมินปรับค่าตอบแทนรายปี
   
  • พนักงานได้รับการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเฉลี่ย 13.84 ชั่วโมง/คน
  • อัตราการเลื่อนตำแหน่งภายในบริษัทร้อยละ 2.08 ต่อปี
  • สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในบริษัทลดลง
   
  • การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ และระบบออนไลน์ภายในบริษัท
  • กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (Town hall) 1 ครั้ง/เดือน
  • แบบสำรวจความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อม
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ผ่านกล่องรับความคิดเห็น

   

   

 • องค์กรอิสระ และนักวิชาการ

  เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อตอบสนองประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
   
  • เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน และโปร่งใส
  • หาโอกาสเพื่อสร้างความร่วมมือ ผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
  • สร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจแก่สังคมในประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
   
  • รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากองค์กรอิสระ นักวิชาการและผู้นำความคิด เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงาน
  • ร่วมมือในโครงการที่ส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม
  • สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากองค์กรอิสระ และนักวิชาการ
   
  • สนับสนุนการผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
  • สังคมได้ตระหนัก และเข้าใจประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
  • สื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล
  • การเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • รายงานประจำปี
  • เว็บไซต์ของบริษัท

 • ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน

  เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อตอบสนองประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
   
  • เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
  • มีการบริหารจัดการ การกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ
  • การจัดการความเสี่ยงองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
   
  • ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทอื่น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  • วิเคราะห์ ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และจัดเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงองค์กรทั้งในระยะสั้น และความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลา 3-5 ปีข้างหน้า
  • ให้ข้อมูลที่โปร่งใสตามมาตรฐานของประเทศและสากล
  • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อคิดเห็นและ ข้อร้องเรียนต่อบริษัทได้โดยตรง
  • การแจ้งข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
   
  • ความมั่นใจต่อบริษัทและการลงทุน
  • การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
  • การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับตามกฎระเบียบ
   
  • การประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง/ปี
  • กิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท 1 ครั้ง/ปี
  • สื่อสารผลการดำเนินงานผ่านรายงานประจำปี
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัท
  • ติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
  • เข้าร่วม Opportunity day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาสละครั้ง
  • อธิบายงบการเงินผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

   

   

 • หน่วยงานภาครัฐ

  เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อตอบสนองประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
   
  • เป็นต้นแบบที่ดีแก่บริษัทอื่นในด้านการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นเลิศ
  • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและนำเสนอแนวทางที่ดี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
  • ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ของภาครัฐ
  • สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้ภาครัฐนำไปเผยแพร่
  • สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภาครัฐ
  • จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเหมาะสม
  • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
   
  • ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านต่างๆ
  • ลดเวลาในการตรวจประเมินซ้ำ ในกรณีที่บริษัทดำเนินการไม่ถูกต้อง อีกทั้งได้รับแนวทางที่ดี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
  • รายงานประจำปี
  • การตรวจเยี่ยมบริษัท
  • รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
  • สื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์ของบริษัท

 • ชุมชน สังคม

  เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อตอบสนองประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
   
  • เคารพสิทธิชุมชน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ
  • พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคม
  • การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เช่น การรีไซเคิลพลาสติกของโครงการวน เป็นต้น
   
  • ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการของชุมชน
  • เป็นคู่คิด ให้คำปรึกษา และช่วยพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ โดยใช้ศักยภาพของบริษัท
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากชุมชน และสังคม
  • จัดกิจกรรม Workshop เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติก รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   
  • ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน สังคมรอบข้าง
  • ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม • สร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในพื้นที่
  • มีความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่ดี
   
  • การเยี่ยมเยียนชุมชนจำนวน 2 ครั้ง
  • กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 6 ครั้ง
  • การสำรวจความพึงพอใจของชุมชน 1 ครั้งต่อปี
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัท

 • คู่ค้า คู่ธุรกิจ

  เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อตอบสนองประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
   
  • สร้างคุณค่าต่อการดำเนินงานของคู่ค้า คู่ธุรกิจ
  • สนับสนุนและยกระดับการดำเนินงานของคู่ค้า คู่ธุรกิจ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ในการทำงานของ คู่ค้า คู่ธุรกิจ
  • สนับสนุนให้คู่ค้า คู่ธุรกิจมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเพื่อให้การทำงานปลอดภัย
  • การดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ยุติธรรม อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต
   
  • สนับสนุนองค์ความรู้การดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อยกระดับการดำเนินงานของคู้ค้า คู่ธุรกิจ และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
  • แบ่งปันองค์ความรู้ และเทรนด์ใหม่ๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของคู่ค้า คู่ธุรกิจ
  • สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย
  • จัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า คู่ธุรกิจ และดำเนินการเพิ่มศักยภาพคู่ค้า คู่ธุรกิจ เช่น การตรวจประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนต่างๆ
  • รักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ร่วมกัน
  • ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานและความคาดหวัง
   
  • ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า คู่ธุรกิจสอดคล้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัท
  • คู่ค้า คู่ธุรกิจได้รับความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ความเชื่อมั่นและความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
   
  • การประชุมคู่ค้าและลูกค้าประจำปีปีละ 1 ครั้ง
  • การขึ้นทะเบียนคู่ค้า
  • สื่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น จดหมายข่าว เว็บไซต์
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัทผ่านเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  • แบบประเมินคุณภาพของคู่ค้า

 • ลูกค้า

  เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อตอบสนองประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
   
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายมิติ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • มีช่องทางให้ลูกค้าเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าบริการและวิธีการขอคำปรึกษา วิธีแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน
   
  • รับข้อร้องเรียน คำแนะนำ/ติชม จากลูกค้าในช่องทางที่หลากหลาย
  • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อปรับปรุงและยกระดับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
  • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเรื่องการออกแบบ รูปแบบที่เหมาะสมกับสินค้า และแนะนำแนวโน้มของสินค้า และเทคโนโลยีในปัจจุบัน และอนาคต
  • ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า
   
  • ได้รับผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
  • รับทราบแนวโน้มของสินค้า และเทคโนโลยีใหม่
   
  • แบบประเมินหลังการขาย
  • กิจกรรมฝ่ายขายพบลูกค้ารายหลัก 1 ครั้ง/เดือน
  • รับข้อร้องเรียน คำแนะนำ/ติชม จากลูกค้าในช่องทางที่หลากหลาย อาทิ โทรศัพท์ เว็บไซต์บริษัท อีเมลตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสาร

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
Read more
Slavery and Human Trafficking Statement (Supply Chain)
Read more
จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
Read more
แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า
Read more
นโยบายด้านภาษี
Read more

TPBI Suntainability Investment 2021