TPBI กับความยั่งยืน

                

นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร

 

            TPBI Group มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย การสร้าง การมีส่วนร่วม ความเชื่อมั่นและคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งมั่นในการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติเศรษฐกิจที่ชัดเจน รวมทั้งมุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และการแสวงหาโอกาสให้เหมาะสมต่อธุรกิจ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งบริษัทและตลอดสายโซ่อุปทานผ่านช่องทางต่าง ๆ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน บูรณาการทั่วทั้งบริษัท และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนบริษัทให้มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล โดยรักษาสมดุลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ บริษัททบทวนนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาสถานการณ์ แนวโน้ม ทิศทางการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยด้านความยั่งยืนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งข้อกำหนด เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนให้บริษัทบรรลุวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยแนวทางการดำเนินงานตามกรอบกลยุทธ์และความยั่งยืนสามารถสรุปได้ ดังนี้

 • ตรวจวัด ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้านความยั่งยืนของบริษัท เพื่อกำหนดแนวทาง การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้สามารถบูรณาการแนวปฏิบัติสากลด้านความยั่งยืนเข้าไปในระดับองค์กรทั้งห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทาน
 • ปลูกฝังแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

                  การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้บริษัทได้มีการสื่อสาร และทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เป็นกรอบในการกำหนดประเด็นสำคัญในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท และส่งผลให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ครบทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้เสียเป็นการดำเนินงานตลอดปี ที่บริษัทจำแนกผู้มีส่วนได้เสียเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 

 • พนักงาน

  ความต้องการ/ความคาดหวังการดำเนินงานเพื่อตอบสนองแนวทางการมีส่วนร่วม
   
  • เข้าใจความต้องการของพนักงานและอำนวยความสะดวกเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขรวมถึงส่งเสริม การพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
  • สื่อสารทิศทางและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานรับทราบ    ความเคลื่อนไหวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • มีสวัสดิการและค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่เป็นธรรมรวมทั้งมีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและได้รับการดูแลด้านอาชีวอนามัยตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

  • สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้แนวโน้มและเรื่องใหม่ ๆ ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
  • จัดทำช่องทางให้พนักงานเสนอข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน และความคาดหวังต่อผู้บริหารได้โดยตรง
  • กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (Town hall) 
  • ดูแลเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • จัดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานอย่างครบถ้วน
  • ระบบ ErsLeave อำนวยความสะดวกให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น
  • การประเมิน 360 องศาเพื่อความยุติธรรม
   และครอบคลุม สำหรับการประเมินปรับค่าตอบแทนรายปี

   

  • การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ และระบบออนไลน์ภายในบริษัท
  • ​กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (Town hall)
   1 ครั้งต่อไตรมาส  
  • แบบสำรวจความพึงพอใจด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1 ครั้งต่อปี
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ผ่านกล่องรับความคิดเห็น
  • การมีส่วนร่วมของผู้แทนพนักงานจากการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสวัสดิการ

   

   

   

 • ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน

  ความต้องการ/ความคาดหวังการดำเนินงานเพื่อตอบสนองแนวทางการมีส่วนร่วม
   
  • เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อให้ทราบถึงสถานะ การดำเนินงานของบริษัท  อย่างสม่ำเสมอ
  • มีการบริการจัดการ การกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ
  • การจัดการความเสี่ยงองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
   
  • ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทอื่น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  • วิเคราะห์ ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และจัดเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงองค์กรทั้งในระยะสั้น และความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลา 3-5 ปีข้างหน้า
  • ให้ข้อมูลที่โปร่งใสตามมาตรฐานของประเทศและสากล
  • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อคิดเห็นและ ข้อร้องเรียนต่อบริษัทได้โดยตรง
  • การแจ้งข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
   
  • การประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้งต่อปี
  • สื่อสารผลการดำเนินงานผ่านรายงานประจำปี
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัท
  • ติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
  • รายงานผลประกอบการฉบับย่อผ่านเว็บไซต์บรัษัท 1 ครั้งต่อไตรมาส
  • เข้าร่วม Opportunity day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 ครั้งต่อไตรมาส
  • อธิบายงบการเงินผ่านเว็บไซต์ของ Website และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

   

   

 • องค์กรอิสระ และนักวิชาการ

  ความต้องการ/ความคาดหวังการดำเนินงานเพื่อตอบสนองแนวทางการมีส่วนร่วม
   
  • เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน และโปร่งใส
  • หาโอกาสเพื่อสร้างความร่วมมือ ผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
  • สร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจแก่สังคมในประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
   
  • รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากองค์กรอิสระ นักวิชาการและผู้นำความคิด เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงาน
  • ร่วมมือในโครงการที่ส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม
  • สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง  และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น              ข้อร้องเรียนจากองค์กรอิสระ และนักวิชาการ
   
  • สื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านทางโทรศัพท์ Website และอีเมล
  • การเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • รายงานประจำปี

 • ชุมชน สังคม

  ความต้องการ/
  ความคาดหวัง
  การดำเนินงานเพื่อตอบสนองแนวทางการมีส่วนร่วม
   
  • เคารพสิทธิชุมชน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ
  • พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคม
  • การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เช่น การรีไซเคิลพลาสติกของโครงการวน เป็นต้น
   
  • ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการของชุมชน
  • เป็นคู่คิด ให้คำปรึกษา และช่วยพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ โดยใช้ศักยภาพของบริษัท
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชน สังคม และ        สิ่งแวดล้อม
  • สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและ    ข้อร้องเรียนจากชุมชน และสังคม
  • จัดกิจกรรม Workshop เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติก รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   
  • กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 6 ครั้งต่อปี
  • การสำรวจความพึงพอใจของชุมชน 1 ครั้งต่อปี
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัททางโทรศัพท์ Website และอีเมล

 • ลูกค้า

  ความต้องการ/ความคาดหวังการดำเนินงานเพื่อตอบสนองแนวทางการมีส่วนร่วม
   
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายมิติ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • มีช่องทางให้ลูกค้าเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าบริการและวิธีการขอคำปรึกษา วิธีแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน
   
  • รับข้อร้องเรียน คำแนะนำ/ติชม จากลูกค้าในช่องทางที่หลากหลาย
  • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อปรับปรุงและยกระดับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
  • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเรื่องการออกแบบ        รูปแบบที่เหมาะสมกับสินค้า และแนะนำแนวโน้มของสินค้า และเทคโนโลยีในปัจจุบัน และอนาคต
  • ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า
   
  • แบบประเมินหลังการขาย
  • กิจกรรมฝ่ายขายพบลูกค้ารายหลัก 1 ครั้งต่อเดือน
  • รับข้อร้องเรียน คำแนะนำ/ติชม จากลูกค้าในช่องทางที่หลากหลาย เช่น Website และอีเมล เป็นต้น

 • หน่วยงานภาครัฐ

  ความต้องการ/ความคาดหวังการดำเนินงานเพื่อตอบสนองแนวทางการมีส่วนร่วม
   
  • เป็นต้นแบบที่ดีแก่บริษัทอื่นในด้านการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นเลิศ
  • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและนำเสนอแนวทางที่ดี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
  • ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของภาครัฐ
  • สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้ภาครัฐนำไปเผยแพร่
  • สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภาครัฐ
  • จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเหมาะสม
  • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
   
  • รายงานประจำปี
  • การตรวจเยี่ยมบริษัท
  • รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
  • สื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านทางโทรศัพท์ Website และอีเมล 

 • คู่ค้า คู่ธุรกิจ

  ความต้อง/ความคาดหวังการดำเนินงานเพื่อตอบสนองแนวทางการมีส่วนร่วม
   
  • สร้างคุณค่าต่อการดำเนินงานของคู่ค้า คู่ธุรกิจ
  • สนับสนุนและยกระดับการดำเนินงานของคู่ค้า  คู่ธุรกิจ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ส่งผลให้เกิด  การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของ คู่ค้า คู่ธุรกิจ
  • สนับสนุนให้คู่ค้า คู่ธุรกิจมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเพื่อให้การทำงานปลอดภัย
  • การดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ยุติธรรม อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต
   
  • สนับสนุนองค์ความรู้การดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อยกระดับการดำเนินงานของคู้ค้า คู่ธุรกิจ และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
  • แบ่งปันองค์ความรู้ และเทรนด์ใหม่ๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของคู่ค้า คู่ธุรกิจ
  • สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย
  • จัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า คู่ธุรกิจ และดำเนินการเพิ่มศักยภาพคู่ค้า คู่ธุรกิจ เช่น การตรวจประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ
  • รักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริกา พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ร่วมกัน
  • ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานและความคาดหวัง
   
  • การขึ้นทะเบียนคู่ค้าและทบทวน 1 ครั้งต่อปี
  • สื่อต่าง ๆ ของบริษัท เช่น จดหมายข่าว Website
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัท
  • แบบประเมินคุณภาพของคู่ค้าอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง

นโยบายสิทธิมนุษยชน

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานโดยบริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization Convention) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) กฎบัตรอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบขององค์การสหประชาชาติ (The United Nations Convention on the Rights of the Child and the elimination of all forms of discrimination against women) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าที่สำคัญให้มีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านผ่านการตระหนักรู้ด้านความเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจ เรื่องสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษชนได้อย่างถูกต้อง โดยจัดให้มีการอบรมทบทวนความรู้เป็นประจำทุกปี

การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
Read more

เอกสาร

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2564
Read more
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
Read more
Slavery and Human Trafficking Statement (Supply Chain)
Read more
แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า
Read more
นโยบายด้านภาษี
Read more
Credit Policy
Read more