Career

Please contact : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(+66) 02 429 0354 - 7


เจ้าหน้าที่เทคนิค - BOM

Contracting in: Nakhon Pathom from:
กำหนดสูตรการผลิต (Bill of manufacture) ในระบบ ERP, จัดทำเอกสาร Specification ทั้ง Finished goods และ Raw materaials, จัดทำ Mock up ให้ฝ่ายผลิต ก่อนขึ้นงานจริง, ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา, ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร, ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย, รับผิดชอบในการรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหารต่อ FS&RMT หรือ FS&RMTL
More/Application form

Management Trainee

Contracting in: Nakhon Pathom from:
ศึกษา เรียนรู้ ควบคุมและพัฒนาวัตถุดิบ สูตรการผลิต กระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการจัดการสินค้าและขนส่ง ของธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท Extrusion , Flexible Packaging , Multilayer Blown Film เพื่อนำทักษะต่างๆ มาบริหารจัดการงาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพเตรียมตัวขึ้นเป็นระดับจัดการภายใน 3-5 ปี
More/Application form

Operation Trainee

Contracting in: Nakhon Pathom from:
ศึกษาการทำงานของเครืื่องจักรและเดินเครื่องจักรให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถ่ายทอดถึงวิธีการเดินและปรับเครื่องจักรสู่องค์กรของแผนกที่ได้รับมอบหมายร่วมควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตโดยการบริหารจัดการให้เครื่องจักรทำงานให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
More/Application form

หัวหน้าแผนกขาย (Multilayer Film)

Contracting in: Nakhon Pathom from:
กำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ขายและเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอและขายสินค้าประเภทประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก Multilayer Blown Film ต่อกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายในเขตการขายที่ตนรับผิดชอบ ดูแลประสานงานลูกค้าของบริษัทฯ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์ต่อกลุ่มค้าและเพื่อสร้างความพึงพอใจมากที่สุด  
More/Application form

วิศวกร

Contracting in: Nakhon Pathom from:
ออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ คววบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ เครื่องจักร และอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงาน เป็นตัวแทนฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบำรุง เมื่อได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทางตรงหรือทางอ้อม
More/Application form

IT Support

Contracting in: Nakhon Pathom from:
ติดตั้งโปรแกรมตาม STANDARD LIST และโปรแกรมเพิ่มเติมกรณีได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเป็นธุรการฝ่ายสารสนเทศด้าน HARDWARE เช่น บันทึกประวัติประวัติคอมพิวเตอร์, บันทึกทะเบียน SOFTWARE INVENTORY LIST, คู่มือการใช้อุปการณ์คอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
More/Application form

ธุรการฝ่ายผลิต

Contracting in: Nakhon Pathom from:
จัดทำสรุปรายงานการผลิตในแต่ละส่วน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องนโยบายของบริษัทฯจัดทำเอกสารและตรวจระบบ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบต่างๆ เช่น ISO,BRC ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
More/Application form