การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท จังหวัดนครปฐม และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 บริษัทตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอย่างเข้มงวด

DSC 2645 DSC 2637
DSC 2645 DSC 2647
DSC 2657 DSC 2686
DSC 2698 DSC 2700
DSC 2701 DSC 2717
DSC 2721 DSC 2730
DSC 2731 DSC 2735
DSC 2740 DSC 2747
DSC 2757 DSC 2798
DSC 2800 DSC 2809
DSC 2832 DSC 2846
DSC 2858 DSC 2902
DSC 2888 DSC 2741
DSC 2795 DSC 2875
DSC 2893 DSC 2902
DSC 2859 DSC 2951

 

 

 

image001