นายกมล บริสุทธนะกุล

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง VIc
(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 25 เมษายน 2563)
กรรมการบริหาร
(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2564)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 17 เมษายน 2558)

อายุ 44 ปี

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท สาขาการเงิน San Francisco State University, USA
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC
  ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 199
  ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
  รุ่นที่ 10 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Strategic CFO in Capital Markets Program ปี 2560
  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
 • IR Workshop “IR Story under VUCA world” ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
  ปี 2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC)
 • 3rd CFO Innovation Thailand Forum หัวข้อ “รุกคืบสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในระเบียบโลกใหม่
  (Reigniting Economic Growth in the New World Order)”, CFO Innovation (Questex Asia) ปี 2560
 • Strategic Financial Leadership Program (SFLP) “Beyond Accounting :
  Strategies to improve performance and
  financial management for sustainable success” ปี 2560
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Leading in a Disruptive world (LDW) ปี 2561 South East Asia Center

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI UK Assets Ltd.
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI UK Ltd.
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd.
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด
 • 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  TPBI & MYANMAR STAR CO.,Ltd.
 • 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ  บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ  บริษัท ทีเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
 • 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ  บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
 • 2561 – 2563 :  กรรมการ TPBI Paper Ltd.
 • 2558 – 2562 : กรรมการ บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโยลี จำกัด
 • 2555 - 2562 : กรรมการ บริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด

TPBI Suntainability Investment 2021