นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / Somsak 01กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 27 เมษายน 2562)

ประธานกรรมการบริหาร
(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2564)

อายุ 65 ปี

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 191 ปี 2557
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 35 ปี 2557
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC รุ่นที่ 1
  สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร The Boss, The Boss Association
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 ปี 2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 6 ปี 2561
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันการสร้างชาติ (NBI) รุ่นที่ 5 ปี 2561
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 ปี 2562 
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 20/2020)

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2530 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทยโปรดักท์ โค้ทติ้ง อินดัสทรี จำกัด
 • 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI UK Assets Ltd.
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI UK Ltd.
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd.
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด
 • 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการ TPBI & MYANMAR STAR CO.,Ltd.
 • 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
 • 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
 • 2561 – 2563 :  กรรมการ TPBI Paper Ltd.
 • 2558 – 2562 : กรรมการ บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโยลี จำกัด
 • 2555 - 2562 : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด

TPBI Suntainability Investment 2021