นายปริญญา ศนิวารวรุณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและPrinya
กำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 25 เมษายน 2563)  
อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่นที่ 122 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุ่นที่ 206 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 8 ปี 2559
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
  รุ่นที่ 21 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
  รุ่นที่ 26 ปี 2560 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 5 ปี 2560
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 2
  ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 5 ปี 2560
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 11 ปี 2561
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 3 ปี 2561
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
 • 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริญญา แอสเซ็ทส์ จำกัด
 • 2544 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท ปริญญา อาร์เอ็มแอล จำกัด
 • 2561 – 2563 :  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

TPBI Suntainability Investment 2021