นายกฤษณ์  พันธ์รัตนมาลา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / Krit
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
/
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 27 เมษายน 2562)
อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Florida, USA
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร Imperial College, UK
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • CFA Institute Chartered Financial Analyst, USA
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55
  ปี 2549 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 86 ปี 2550
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27 ปี 2552
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1 ปี 2552
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
  รุ่นที่ 9 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 6 ปี 2552
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
  (MIR) รุ่นที่ 7 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 2 ปี 2560
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – 2562 : ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
 • 2558 – 2561 : กรรมการ  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2561 : กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
 • 2557 – 2561 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ธนบรรณ จำกัด
 • 2554 – 2561 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2559 : กรรมการ  บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – 2558 : กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

TPBI Suntainability Investment 2021