นายธันวา  เลาหศิริวงศ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / thanwa
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 27 เมษายน 2562)
อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • IBM / INSEAD Executive Development Program ปี 2541
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43 ปี 2547
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10
  ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • IBM / Harvard Executive Development Program ปี 2554
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20 ปี 2558
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1 ปี 2558
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2
  ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง
  (ปธส.) รุ่นที่ 4 ปี 2559 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)
  รุ่นที่ 2 ปี 2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ปี 2561 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Cybersecurity , Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ,
  ACIS Professional Center ปี 2562
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 8 ปี 2562 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45 ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 20
  ปี 2562 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13 ปี 2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นที่ 3 ปี 2562
  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30 ปี 2563 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน)
 • 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน : คณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • 2561 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน (Investment Commitee) บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – 2562  :  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • 2558 – 2562 :  ประธานกรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2561 : กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2560 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2559 : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2558 : รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2558 : กรรมการ บริษัท เอฟ.เอ.เอส.ที. โซลูชั่นส์ จำกัด
 • 2557 – 2558 : กรรมการการเงินและสินทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2557 – 2558 : กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

TPBI Suntainability Investment 2021