นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงBall 
(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 เมษายน 2561)
กรรมการบริหาร
(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2564)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables)
(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 17 เมษายน 2558)
อายุ 38 ปี

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท สาขา Supply Engineering and Logistics University of Warwick, UK
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 171 ปี 2556
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Leading in a Disruptive world (LDW) ปี 2561 South East Asia Center

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ   บริษัท ไทยโปรดักท์ โค้ทติ้ง อินดัสทรี จำกัด
 • 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ   TPBI UK Assets Ltd.
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ   TPBI UK Ltd.
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd.
 • 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI & MYANMAR STAR CO.,Ltd.
 • 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
 • 2561 – 2563 :  กรรมการ TPBI Paper Ltd.
 • 2558 – 2562 : กรรมการ   บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโยลี จำกัด
 • 2555 - 2562 : กรรมการ   บริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด

TPBI Suntainability Investment 2021