นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง Golf(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 เมษายน 2561)
กรรมการบริหาร
(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2564)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Flexibles)
(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 17 เมษายน 2558)

อายุ 39 ปีคุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ San Diego State University, USA
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่น SEC ปี 2557
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 210
  ปี 2558 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
  รุ่นที่ 10
  ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) “Enhancing the Competitiveness of Thai Companies” รุ่นที่ 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ
  International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • Leading in a Disruptive world (LDW) ปี 2561 South East Asia Centerประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ  / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Flexibles) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI UK Assets Ltd.
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ   TPBI UK Ltd.
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd.
 • 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ  TPBI & MYANMAR STAR CO.,Ltd.
 • 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ  บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ  บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
 • 2561 – 2563 :  กรรมการ TPBI Paper Ltd.
 • 2558 – 2562 : กรรมการ   บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโยลี จำกัด
 • 2555 - 2562 : กรรมการ   บริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด

TPBI Suntainability Investment 2021