นายวิชัย บริสุทธนะกุล

กรรมการ (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 25 เมษายน 2563)Vichai
อายุ 72 ปี

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปวช. บริหารธุรกิจ โรงเรียนพาณิชยการสีลม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113
  ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2530 – ปัจจุบัน  :  กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
                               บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – ปัจจุบัน  :  กรรมการ / กรรมการบริหาร
                               บริษัท สามพัฒน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 2547 – ปัจจุบัน  :  กรรมการ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
 • 2558 – 2562    :  กรรมการ
                               บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโยลี จำกัด
 • 2555 -  2562    :  กรรมการ บริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด

TPBI Suntainability Investment 2021