นายบรรจง จิตต์แจ้ง

Bongjongประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 เมษายน 2561)

อายุ 72 ปี  

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล University of Akron, USA
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7 ปี 2544
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1 ปี 2550
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร DCP Refresher Course (ReDCP) รุ่นที่ 5 ปี 2550
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7 ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
  รุ่นที่ 3 ปี 2555 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร DCP Update (DCPU) รุ่นที่ 1 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 1 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 7 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Executive Forum on Competitiveness (EFC) ปี 2561 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Innovation trip to Japan ปี 2561 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions” ปี 2561  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Forum “Audit Committee in the Age of disruption” ปี 2561  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Asian Financial Forum ปี 2562 โดย Hong Kong Trade Development Council ที่ประเทศฮ่องกง
 • หลักสูตร Australian Governance Summit ปี 2562 ที่ Sydney, Australia โดย Australian Institute of Company Directors
 • หลักสูตร National Director Conference “Boards of the Future” ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)
 • 2551 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

TPBI Suntainability Investment 2021