นางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ

กรรมการ
(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 24 เมษายน 2564)  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร
(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2564)Prinya

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Remuneration Management, Hay group
 • หลักสูตร Entrepreneurship & Innovation Program, IESE Business School
 • หลักสูตร Advance Management Practice, IESE Business School
 • หลักสูตร Basics in International Management, Henkel Academy
 • หลักสูตร Top Step Leadership Management I II III, V Challenge
 • หลักสูตร Unleash the Power Within, Tony Robbins
 • หลักสูตร Compliance Training Workshop
 • หลักสูตร Professional Selling Skills, MHI Global

 

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2564 – ปัจจุบัน     กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – 2563       ผู้จัดการทั่วไป (อาเซียน) Kimberly-Clark Professional
 • 2556 – 2558       กรรมการผู้จัดการ (APAC) Infiana (เดิมชื่อ Huhtamaki Films)
 • 2533 – 2555       ประธานประเทศไทย Henkel
 • 2531 – 2532        หัวหน้างานขาย East Asiatic
 • 2528 – 2530       เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย   Creation Center    

TPBI Suntainability Investment 2021