TPBI กับความยั่งยืน

                 บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นช่องทางในการแสดงความมุ่งมั่นต่อการสื่อสารกลยุทธ์ กระบวนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในประเด็นที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในรอบปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อีกทั้งส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงการริเริ่มดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงเปิดโอกาสให้บริษัทได้พัฒนาการบูรณาการอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เกี่ยวกับแนวทางความยั่งยืน วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

                  การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้บริษัทได้มีการสื่อสาร และทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เป็นกรอบในการกำหนดประเด็นสำคัญในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท และส่งผลให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ครบทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้เสียในรายงานฉบับนี้ เป็นการดำเนินงานตลอดปี 2562 ที่บริษัทจำแนกผู้มีส่วนได้เสียเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 

 • พนักงาน

  เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อตอบสนองประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
   
  • เข้าใจความต้องการของพนักงานและอำนวยความสะดวก เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข รวมถึงส่งเสริม การพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
  • สื่อสารทิศทางและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานรับทราบความเคลื่อนไหวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • มีสวัสดิการ และค่าตอบแทนต่างๆ ที่เป็นธรรม รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและได้รับการดูแลด้าน อาชีวอนามัย ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
   
  • สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้แนวโน้มและเรื่องใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
  • จัดทำช่องทางให้พนักงานเสนอข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และความคาดหวังต่อผู้บริหารได้โดยตรง
  • กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (Town hall) 1 ครั้ง/เดือน
  • ดูแลเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • จัดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานอย่างครบถ้วน
  • ระบบ ErsLeave อำนวยความสะดวกให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น
  • การประเมิน 360 องศาเพื่อความยุติธรรม และครอบคลุมสำหรับการประเมินปรับค่าตอบแทนรายปี
   
  • พนักงานได้รับการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเฉลี่ย 18.73 ชั่วโมง/คน
  • อัตราการเลื่อนตำแหน่งภายในบริษัทร้อยละ 4.5 ต่อปี
  • สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในบริษัทลดลง
   
  • การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ และระบบออนไลน์ภายในบริษัท
  • กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (Town hall) 1 ครั้ง/เดือน
  • แบบสำรวจความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อม
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ผ่านกล่องรับความคิดเห็น

   

   

 • องค์กรอิสระ และนักวิชาการ

  เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อตอบสนองประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
   
  • เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน และโปร่งใส
  • หาโอกาสเพื่อสร้างความร่วมมือ ผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
  • สร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจแก่สังคมในประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
   
  • รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากองค์กรอิสระ นักวิชาการและผู้นำความคิด เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงาน
  • ร่วมมือในโครงการที่ส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม
  • สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากองค์กรอิสระ และนักวิชาการ
   
  • สนับสนุนการผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
  • สังคมได้ตระหนัก และเข้าใจประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
  • สื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล
  • การเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • รายงานประจำปี
  • เว็บไซต์ของบริษัท

 • ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน

  เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อตอบสนองประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
   
  • เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
  • มีการบริหารจัดการ การกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ
  • การจัดการความเสี่ยงองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
   
  • ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทอื่น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  • วิเคราะห์ ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และจัดเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงองค์กรทั้งในระยะสั้น และความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลา 3-5 ปีข้างหน้า
  • ให้ข้อมูลที่โปร่งใสตามมาตรฐานของประเทศและสากล
  • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อคิดเห็นและ ข้อร้องเรียนต่อบริษัทได้โดยตรง
  • การแจ้งข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
   
  • ความมั่นใจต่อบริษัทและการลงทุน
  • การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
  • การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับตามกฎระเบียบ
   
  • การประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง/ปี
  • กิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท 1 ครั้ง/ปี
  • สื่อสารผลการดำเนินงานผ่านรายงานประจำปี
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัท
  • ติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
  • เข้าร่วม Opportunity day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาสละครั้ง
  • อธิบายงบการเงินผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

   

   

 • หน่วยงานภาครัฐ

  เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อตอบสนองประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
   
  • เป็นต้นแบบที่ดีแก่บริษัทอื่นในด้านการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นเลิศ
  • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและนำเสนอแนวทางที่ดี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
  • ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ของภาครัฐ
  • สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้ภาครัฐนำไปเผยแพร่
  • สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภาครัฐ
  • จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเหมาะสม
  • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
   
  • ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านต่างๆ
  • ลดเวลาในการตรวจประเมินซ้ำ ในกรณีที่บริษัทดำเนินการไม่ถูกต้อง อีกทั้งได้รับแนวทางที่ดี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
  • รายงานประจำปี
  • การตรวจเยี่ยมบริษัท
  • รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
  • สื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์ของบริษัท

 • ชุมชน สังคม

  เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อตอบสนองประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
   
  • เคารพสิทธิชุมชน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ
  • พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคม
  • การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เช่น การรีไซเคิลพลาสติกของโครงการวน เป็นต้น
   
  • ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการของชุมชน
  • เป็นคู่คิด ให้คำปรึกษา และช่วยพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ โดยใช้ศักยภาพของบริษัท
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากชุมชน และสังคม
  • จัดกิจกรรม Workshop เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติก รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   
  • ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน สังคมรอบข้าง
  • ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม • สร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในพื้นที่
  • มีความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่ดี
   
  • การเยี่ยมเยียนชุมชนจำนวน 2 ครั้ง
  • กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 6 ครั้ง
  • การสำรวจความพึงพอใจของชุมชน 1 ครั้งต่อปี
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัท

 • คู่ค้า คู่ธุรกิจ

  เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อตอบสนองประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
   
  • สร้างคุณค่าต่อการดำเนินงานของคู่ค้า คู่ธุรกิจ
  • สนับสนุนและยกระดับการดำเนินงานของคู่ค้า คู่ธุรกิจ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ในการทำงานของ คู่ค้า คู่ธุรกิจ
  • สนับสนุนให้คู่ค้า คู่ธุรกิจมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเพื่อให้การทำงานปลอดภัย
  • การดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ยุติธรรม อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต
   
  • สนับสนุนองค์ความรู้การดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อยกระดับการดำเนินงานของคู้ค้า คู่ธุรกิจ และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
  • แบ่งปันองค์ความรู้ และเทรนด์ใหม่ๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของคู่ค้า คู่ธุรกิจ
  • สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย
  • จัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า คู่ธุรกิจ และดำเนินการเพิ่มศักยภาพคู่ค้า คู่ธุรกิจ เช่น การตรวจประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนต่างๆ
  • รักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ร่วมกัน
  • ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานและความคาดหวัง
   
  • ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า คู่ธุรกิจสอดคล้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัท
  • คู่ค้า คู่ธุรกิจได้รับความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ความเชื่อมั่นและความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
   
  • การประชุมคู่ค้าและลูกค้าประจำปีปีละ 1 ครั้ง
  • การขึ้นทะเบียนคู่ค้า
  • สื่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น จดหมายข่าว เว็บไซต์
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัทผ่านเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  • แบบประเมินคุณภาพของคู่ค้า

 • ลูกค้า

  เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อตอบสนองประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
   
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายมิติ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • มีช่องทางให้ลูกค้าเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าบริการและวิธีการขอคำปรึกษา วิธีแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน
   
  • รับข้อร้องเรียน คำแนะนำ/ติชม จากลูกค้าในช่องทางที่หลากหลาย
  • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อปรับปรุงและยกระดับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
  • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเรื่องการออกแบบ รูปแบบที่เหมาะสมกับสินค้า และแนะนำแนวโน้มของสินค้า และเทคโนโลยีในปัจจุบัน และอนาคต
  • ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า
   
  • ได้รับผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
  • รับทราบแนวโน้มของสินค้า และเทคโนโลยีใหม่
   
  • แบบประเมินหลังการขาย
  • กิจกรรมฝ่ายขายพบลูกค้ารายหลัก 1 ครั้ง/เดือน
  • รับข้อร้องเรียน คำแนะนำ/ติชม จากลูกค้าในช่องทางที่หลากหลาย อาทิ โทรศัพท์ เว็บไซต์บริษัท อีเมลตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสาร

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562
ดาวน์โหลด

สื่อสาร_Sustainability_2020_ขึ้นเว็บ_THSI.jpg

สื่อสาร_Sustainability_2020_ขึ้นเว็บ_CG.jpg