ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยื่น

               บริษัทประเมินและจัดลำดับประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกให้ความสำคัญ และพิจารณาร่วมกับปัจจัยความเสี่ยงและประเด็นความยั่งยืนของบริษัทตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งนี้ในปี 2562 มีประเด็นที่มีความสำคัญทั้งสิ้น 13  เรื่อง ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562